Privacy Policy

Wandelsportvereniging Willen is Kunnen Vlissingen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wandelsportvereniging Willen is Kunnen Vlissingen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Wandelsportvereniging Willen is Kunnen Vlissingen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder
aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden Wandelsportvereniging Willen is Kunnen
Persoonsgegevens van leden worden door Wandelsportvereniging Willen is Kunnen Vlissingen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

– Administratieve doeleinden;
– Informeren over activiteiten en andere verenigingszaken;
– Communicatie over vrijwilligerstaken;
– Inschrijven voor activiteiten;

Grondslag voor deze persoonsgegevens:
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Wandelsportvereniging Willen is Kunnen Vlissingen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Naam/voornaam/voorletters/tussenvoegsel;
– Adres / postcode/woonplaats/land
– Telefoonnummer(s);
– E-mailadres;
– Geslacht;
– Geboortedatum;
– Bankrekeningnummer

Daarnaast kunt u vrijwillig aanvullende persoonsgegevens verstrekken aan Wandelsportvereniging Willen is Kunnen Vlissingen zoals:

– Meisjesnaam

Uw persoonsgegevens worden door Wandelsportvereniging Willen is Kunnen Vlissingen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Zolang men lid is en/of wetgeving dit vereist.

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan door Wandelsportvereniging Willen is Kunnen Vlissingen georganiseerde activiteiten.
Persoonsgegevens van deelnemers worden door Wandelsportvereniging Willen is Kunnen Vlissingen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Verzamelen statistische gegevens; geen persoonsgegevens alleen aantallen en afstanden

– Het houden van tevredenheidsonderzoeken onder deelnemers aan activiteiten

– Het informeren over toekomstige activiteiten


Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers:
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Wandelsportvereniging Willen is Kunnen Vlissingen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Administratieve doeleinden;
– Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De overeengekomen opdracht.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Wandelsportvereniging Willen is Kunnen Vlissingen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Naam/voornaam/voorletters/tussenvoegsel;
– Adres , postcode en woonplaats;
– Telefoonnummer(s);
– E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Wandelsportvereniging Willen is Kunnen Vlissingen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers niet zijnde leden van Wandelsportvereniging Willen is Kunnen
Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Wandelsportvereniging Willen is Kunnen Vlissingen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Uitvoering geven aan een medewerkerstaak.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– Aanmelding als medewerker voor een of meerdere taken (mondeling, schriftelijk of via de website).

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Wandelsportvereniging Willen is Kunnen Vlissingen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Naam/voornaam/voorletters/tussenvoegsel;
– Adres , postcode en woonplaats;
– Telefoonnummer(s);
– E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Wandelsportvereniging Willen is Kunnen Vlissingen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat men medewerker is en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons kenbaar maakt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij KWBN uitsluitend voor de leden voor:

– Het verzorgen van de administratie (bestuurs)leden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Binnen Nederland
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten Nederland.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
Wandelsportvereniging Willen is Kunnen Vlissingen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we onder meer de volgende maatregelen genomen:

– Alle personen die namens Wandelsportvereniging Willen is Kunnen Vlissingen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze bestuursleden  en medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Secretaris Wandelsportvereniging Willen is Kunnen Vlissingen
info@wikvlissingen.nl

Februari 2021